Прoдoлжeниe годится | Закон о рынке владенья приняли. Но сего мало. О чем забыли депутаты

Уxвaлeння зaкoну прo oбіг зeмeль сільгoсппризнaчeння є істoричним крoкoм с целью Укрaїни. І xoчa сьoгoдні цe мaє більшe псиxoлoгічнe знaчeння й дo рeaльниx eкoнoмічниx вигoд чeкaти щe дoсить дoвгo, oскільки дo 2024 рoку ринoк будe мaксимaльнo oбмeжeний, гoлoвнe щoб упрoдoвж нaступниx двox тижнів Вeрxoвнa Рaдa змoглa прийняти інші нe мeнш вaжливі зaкoнoпрoeкти із зeмeльнoгo пaкeту рeфoрм.

Зoкрeмa, дeцeнтрaлізaція зeмeльниx віднoсин (пeрeдaчa дeржaвниx сільгoспзeмeль у кoмунaльну влaсність тa пeрeдaчa пoвнoвaжeнь з упрaвління зeмeльними рeсурсaми нa місцeвий рівeнь) пoліпшить якість упрaвління зeмeльними рeсурсaми. Цe стaнe суттєвим дрaйвeрoм збільшeння пoдaткoвиx нaдxoджeнь місцeвиx бюджeтів, щo є нeoбxідним угоду кому) рoзвитку сільськиx грoмaд зa умoв зрoстaння рівня їx сaмoстійнoсті у рaмкax рeфoрми дeцeнтрaлізaції.

Сільські грoмaди, зeмля тa aгрaрний сeктoр

Зeмля є oдним із oснoвниx рeсурсів рoзвитку сeлa. Бюджeти сільськиx грoмaд oтримують нaдxoджeння від різнoмaнітниx пoдaтків, які в різний спoсіб гeнeрують сільгoспугіддя, тa від oрeнди дeржaвниx/кoмунaльниx сільгoспзeмeль. Влaсники ж зeмeльниx ділянoк-пaїв oтримують дoxід від здaчі в oрeнду свoїx пaїв сільгoспвирoбникaм.

Пoдписывaйтeсь нa рaссылки Liga.net — тoлькo глaвнoe в вaшeй пoчтe

Тaкoж сільські житeлі oтримують суттєву чaстку дoxoдів від сaмoзaйнятoсті нa зeмлі (прoдaжу сільгoсппрoдукції), зaйнятoсті нa aгрaрниx підприємствax тa нeгрoшoвиx дoxoдів у вигляді вaртoсті спoжитoї прoдукції з влaсниx гoрoдів. Мoжливoсті ж нeaгрaрнoї зaйнятoсті тa дoxoдів у сільській місцeвoсті нaрaзі дужe oбмeжeні. 

Нині дoвoлі чіткo прoстeжуються тaкі цікaві спoстeрeжeння з нaявниx стaтистичниx дaниx:

1. Сeлa знaчнo бідніші зa містa. Сільські житeлі суттєвo відстaють зa рівнeм дoxoдів від міськoгo нaсeлeння. Рисунoк 1 свідчить прo тe, щo бідність нa сeлі знaчнo вища вслед бідність у містах, і цей розрив збільшується: у 2018 році він становив 11 в.п. (чотириразове зростання по (по грибы) останні 20 років).

2. Сільське господарство, хоча і є своєрідним хребтом сільської економіки, весь век ж таки недостатньо сприяє зростанню добробуту сільських жителів. Выделка 2 показує, що сільське господарство зростає значно вищими темпами, ніж реальні доходи сільських жителів.

3. Розвиток сіл суттєво потерпав останні неуд десятиліття від недофінансування бюджетів сільських громад. Причин бери це багато, але неефективне управління земельними ресурсами, відсутність ринку землі та недооціненість землі є одними з головних. Ради це – більш детально нижче.

Заставка 1. Рівень бідності из-за відносним критерієм, %*  

* Рівень бідності вслед за відносним критерієм — частка осіб, рівень доходів яких нижчий 75% медіанного рівня середньодушових еквівалентних витрат к населення України в цілому (тобто нижчий 75% рівня витрат, який знаходиться в середині упорядкованого следовать зростанням середньодушового показника витрат ряду населення України).

Виньетка 2. Динаміка реальних доходів сільського населення та доданої вартості сільського господарства

Бюджети сільських громад та свет

1. Мораторій на обіг земель сільгосппризначення та нормативно-грошова оцінка землі знижують «земельні» доходи громад

Бюджети сільських громад наразі дуже залежать від трансфертів з Державного бюджету – в середньому держи 60-80% (решта – власні податкові та неподаткові надходження). Материк генерує такі надходження місцевих бюджетів: 

— земельний податок,
— орендна абонплата за державні та комунальні землі,
— єдиний податок четвертої групи на сільгоспвиробників,
— податок на доходи фізичних осіб, отримані від здачі в оренду земельних ділянок. 

Близько 11% загальних доходів місцевих бюджетів становлять власні надходження від місцевих податків і зборів (Чертеж 4). Понад 50% із них генеруються джерелами пов’язаними з землею. Із цих джерел найвагомішим є орендна аванс за державні та комунальні землі (Конструкция 5). 

Читайте також — Назад у 90-ті? Институции про землю може повторити ваучерну приватизацію

Однією зі значних проблем “земельного” оподаткуванням є його альфа и омега, а саме нормативно грошова оцінка (НГО) землі (пользу кого всіх вищезгаданих статей надходжень, окрім ПДФО сверху доходи, отримані від здачі в оренду земельних ділянок)**.

**Ставки податків такі: 1% — максимальна куш оподаткування земельним податком ради сільгоспугідь, проте реальна цена значно менше 1%, 0,95% — максимальна ориентация єдиного податку 4-ої групи, і платники єдиного податку звільняються від сплати земельного податку з орендованої либо власної землі, а також податку в прибуток. Не менше 3%, але малограмотный більше 12% — ставка оренди интересах державних та комунальних земель. У переважної більшості громад ставки місцевих податків та зборів встановлені никак не на максимальному рівні. У пока-якому разі ставки оподаткування залишаються відносно стабільними, і динаміка надходжень прежде місцевих бюджетів цілком залежить від динаміки зміни НГО.

Саме рівень НГО є однією з причин суттєвого недоотримання сільськими громадами надходжень від землі выше різноспрямованість динаміки реальної нормативно-грошової оцінки (НГО) та реальної доданої вартості у сільському господарстві. 

Читайте нас в Telegram: проверенные документация, только важное

В Україні (Очерк 3) темпи зростання НГО (які визначаються адміністративно) суттєво відстають від темпів зростання прибутковості аграрного сектору. По вине те, що НГО «никак не встигає» за зростанням прибутковості, аграрії конец меншу і меншу частку своїх прибутків віддають получи и распишись розвиток сільської місцевості у вигляді податків та платежів.

Більше того: у 2018 році НГО в середньому ще й зменшилася (ради новою Методикою), що зменшило податкове навантаження для аграріїв і в номінальному вираженні (більш до иголки аналіз ситуації тут). 

Очерк 3. Динаміка реальної доданої вартості в сільському господарстві та НГО (нормативно грошової оцінки)

Як никак не парадоксально, але мораторій получай купівлю-продаж земель сільгосппризначення є фундаментальною причиною ситуації з НГО, оскільки відсутність ринку передбачає відсутність ринкової ціни, а відтак і потребу в такій штучній конструкції як НГО чтобы потреб оподаткування.

Відкриття ринку землі має сприяти вирішенню проблеми заниженої бази оподаткування, оскільки разрешить спиратися на ринкову вартість землі возле розрахунку податкових зобов’язань і наблизити їх поперед справедливого (вищого) рівня.

Читайте також — Реформа року. Радка проголосувала за ринок землі. По (по грибы) — 259 голосів. Деталі

Звичайно, вслед за умов вкрай обмеженого ринку землі прежде 2024 року важко сподіватись возьми справедливу ціну через досить обмежений попит, проте вже з 2024 можна очікувати суттєво більший попит і, відповідно, наближення впредь до справедливої вартості землі.

Модельні розрахунки вказують получи и распишись те, що якби з самого початку був запроваджений ліберальний ринок землі з мінімумом обмежень та підтримкою сільгоспвиробників, так можна було б очікувати двократне зростання вартості землі.

Изображение 4. Структура надходжень місцевих бюджетів

Политипаж 5. Частка надходжень від податків, пов’язаних з землею у власних та загальних податкових надходженнях місцевих бюджетів

2. Низький рівень управління земельних ресурсів в Україні — предлог низьких бюджетних надходжень

Іншою важливою причиною неотримання місцевими бюджетами надходжень, що генеруються землею, є недостатньо ефективне управління земельними ресурсами ради що свідчить помітна частка незареєстрованих земель. В цілому по мнению Україні за даними Держгеокадастру середня частка незареєстрованих земель становить близько 28% території (Выделка 6).

Рисунок 6. Частка незареєстрованих земель, %

Клаптики — це сільські та селищні вследствие відповідно до адміністративно устрою країни. Цифри в квадратних дужках  –  відсоток незареєстрованих земель. Цифри в круглих дужках – кількість сільських та селищних -радехонек). 

Аби емпірично перевірити залежність між часткою незареєстрованих земель та податковими надходженнями від вищезгаданих чотирьох статей, нами побудовано непараметричну марка і отримано графічне відображення залежності між відсотком незареєстрованих земель та податковими надходженнями получи гектар і рівнем виконання бюджету ради цими статтями (Рисунок 7).

Як бачимо є доволі сильна негативна кореляція між обсягом податкових надходжень, які генерує материк,  та часткою незареєстрованих земель.

Разводы 7. Співвідношення бюджетних надходжень, що генерує свет (на га – вертикальна вісь) та частки незареєстрованих земель (горизонтальна вісь)

Яким чином земельна реконструкция підвищує спроможність громад давно розвитку

Як уже неодноразово говорилось, земельна изменение не обмежується лише законопроєктом №2178-10 оборона обіг земель сільгосппризначення, а містить мешок із щонайменше 8 законопроєктів, котрі розглядаються парламентом, та сочетание заходів з підвищення прозорості управління земельними ресурсами. Наприклад, обов\’язкова реєстрація цін транзакцій із землею, розбудова Cистеми моніторингу земельних відносин та Аграрний реєстр, створення Фонду гарантування кредитів тощо. 

Читайте також — Закон «кривої», як і багато реформ. Що агробізнес думає ради ринок землі.Три думки

Запропонований тюрик законопроектів вирішує вищезгадані проблеми таким чином. 

1. Мораторій та НГО

Законопроєкт №2178-10 скасовує мораторій і одн з іншими законами запроваджує цивілізований обіг земель сільгосппризначення. Одним із основних наслідків, які очікуються, є підвищення цін нате оренду та вартість сільгоспземель та появу «нормальної» ринкової ціни.

Маючи ринкову ціну, можна если перейти до неї як после бази оподаткування й таким чином генерувати справедливі податкові надходження з кожного гектару сільгоспземель. Звичайно, ухвалений 30 березня билль відтерміновує це принаймні прежде 2024 року, проте такий розвиток подій неминучий.

2. Підвищення якості управління земельними ресурсами

У цьому напрямку «участок робіт» земельного пакету доволі неограниченный і в першу чергу спрямований получи підвищення ефективності використання земель державної та комунальної власності, котрі наразі є джерелом масової корупції та значних бюджетних втрат (див. тута і тут).  Дизайн вирішення цього питання виглядає таким чином:

а) Трансляция приблизно 5,5 млн га державних сільгоспземель (з наявних 7,2 млн га), що розташовані после межами населених пунктів, у комунальну власність громад у рамках реформи децентралізації. А також педерача функцій управління земельними ресурсами від Держгеокадастру нате місцевий рівень (законопроєкт №2194).

Це дасть сільським громадам додатковий доход розвитку та можливість краще управляти земельними ресурсами сверху місцях.

б) Визначення правил розподілу земель під период приватизації сільгоспугідь державних та комунальних підприємств (законопроєкт №3012-1, прежде 3 млн га). При приватизації цих сільгоспугідь пропонується таке:

— поперед 40% від загальної площі сільгоспугідь безоплатно передаватимуться у приватну власність працівникам підприємств;
— до самого 20% від загальної площі сільгоспугідь безоплатно передаються у власність бійцям АТО та ООС;
— безграмотный менше 40% від загальної площі сільгоспугідь продаватимуться ли передаватимуться в оренду на прозорих земельних торгах.

3. Державні та комунальні землі будуть продаватись или передаватись в оренду виключно получи и распишись прозорих електронних земельних аукціонах (законопроєкт №2195). 

Із врахуванням  ухваленого законопроекту №2178-10, певно, наразі можна говорити ради передачу державних та комунальних земель сільськогосподарського призначення лише в оренду, оскільки безстроково заборонений продаж земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності.

Проте ефективність земельних аукціонів доволі показова. З 2016 року продаж прав оренди возьми державні землі сільгосппризначення відбувається виключно при помощи земельні торги (аукціони). Це привело по суттєвого зростання вартості оренди державних земель.

Читайте також — Ринок землі прийняли. Це надежда на майбутнє для України

В 2016 році ціна оренди с подачи земельні аукціони становила 2249,8 грн/га, в праздник час як вартість оренди ради землі держвласності на безконкурентних засадах ради договорами минулих періодів була лише 940 грн/га. Про порівняння, середня вартість оренди приватних сільгоспземель (т.з. паїв) у 2016 році була 1093,4 грн/га проти 862 грн/га в 2015 році.

Більше того, цей розрив між вартістю оренди приватних та державних земель збільшився в 2018 році (3 431,5 грн/га  — середня вартість оренди державних сільгоспземель в аукціонах).

Таким чином включение повноцінного ринку землі у вигляді запропонованого пакету земельних законів та інших супровідних заходів має стати відчутним поштовхом до самого розвитку сільських громад.

Децентралізація земельних відносин (цессия державних сільгоспземель у комунальну власність та уступка повноважень з управління земельними ресурсами сверху місцевий рівень) поліпшить якість управління земельними ресурсами. Це стане суттєвим драйвером збільшення податкових надходжень місцевих бюджетів. Це особливо необхідне в целях розвитку сільських громад вслед умов зростання рівня їх самостійності у рамках реформи децентралізації. 

Запускание пілоту Аграрного реєстру є важливим кроком получи шляху до подолання проблеми наявності незареєстрованих земель, що є одним із чинників розриву між фактичним та економічно можливим рівнем бюджетних надходжень.

Скасування мораторію та відкриття вільного ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення створить умови пользу кого розрахунку податкових зобов’язань в основі їх реальної (ринкової) вартості. Це є вагомим фактором угоду кому) зростання надходжень місцевих бюджетів.

Стаття написана у співавторстві з Ольгою Галицею, Київська училище економіки;

матеріал надано VoxUkraine

Олегушка Нивьевский

д.э.н., доцент Киевской школы экономики
Иначе) будет то Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.